Children’s Foodure…. woordspeling van het als eerste broodnodige food, met uitzicht op een betere future: Foodure

Missie:

Tijdens onze bezoeken in 2007 aan Sir Lowry’s Pass Village (een klein dorp niet ver van Kaapstad in Zuid-Afrika) werden wij geconfronteerd met veel – kleine – kinderen die voedselhulp nodig hebben. Dit konden wij niet aanzien en tesamen met onze kinderen – als “Schaap familie” – hebben wij de stichting opgericht om deze kinderen op structurele wijze te kunnen helpen.
We hebben de stichting de naam Children’s Foodure gegeven waarmee we tot uitdrukking willen brengen dat we de bevolking voedselhulp (food) willen geven maar ook uitzicht willen geven op een betere toekomst (future).

Door werkloosheid en overbevolking, en nu sinds 2020 nog versterkt door de wereldwijde corona-epidemie, heerst er veel armoede in Sir Lowry’s Pass Village.
Veel gezinnen wonen nog in hutten van hout en golfplaten of aluminium en vaak zonder enig sanitair. Ook hierdoor zijn er in het dorp veel sociale problemen zoals drugs- en drankmisbruik, geweld en huiselijk geweld, en alle gevolgen daarvan. Veel kinderen moeten hier opgroeien onder deze erg moeilijke omstandigheden.

Onze missie is om de leefomstandigheden van de bewoners en in het bijzonder van de kinderen in Sir Lowry’s Pass Village te verbeteren zodat ze ook zelf kunnen werken aan een betere toekomst.

Visie

Wij geloven dat scholing en opleiding, en de daaruit voortvloeiende betere kans op werk tegen een normale beloning, uiteindelijk de enige weg voorwaarts is om uit hun erbarmelijke omstandigheden te komen.

Onze eerste aandacht is wel voedselhulp; kinderen kunnen zich niet concentreren op hun studie als zij niet in de eerste levensbehoeften zijn voorzien. Ook de benodigde kleding hoort hierbij. Een aantal van de kinderen die wij zo ondersteunen komen in aanmerking voor een opleidingstraject waardoor ze ook aan hun toekomst kunnen werken.

Deze kinderen moeten wel zelf inzet en de wil tonen om in het sponsorprogramma opgenomen te blijven. Wij vragen dan ook aan alle kinderen om ieder kwartaal hun schoolrapport ter inzage te geven zodat we hun prestaties en vorderingen kunnen volgen.

Als ze niet meer hun best doen of niet meer naar school gaan wordt de sponsoring gestopt.

Ook aan de veelal werkloze schoolverlaters proberen wij hulp te bieden door het organiseren of sponsoren van een beroepsopleiding.

Werving van inkomsten:

Doordat zowel het bestuur als onze vrijwilligers geheel onbezoldigd hun werk doen komt iedere ontvangen euro geheel ten goede aan de bevolking van Sir Lowry’s Pass Village.

Ons financiële jaarverslag is voor iedereen ter vrije beschikking en we zijn er trots op dat de Stichting het ANBI keurmerk mag voeren, wat ook betekent dat u “fiscaal vriendelijk” aan ons kunt schenken en doneren.

Jaarstukken 2020 St Childrens Foodure

Jaarstukken 2021 St Childrens Foodure

BANKREKENINGNUMMER

NL 80 RABO 0136 1634 32 t.n.v. Stichting Children’s Foodure te Naarden.

 

—Henk en Leny Schaap